Checking saved date with internet date

In my code i am trying to check saved last join date with current date. If last join date is not equal to current date i want to make tries count 5. Basic daily login energy fill up system. I stuck in some point. I can’t save dates format with same as internet date format so i can’t compare them. What should i do?

using System;
using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;
using UnityEngine.Networking;
using UnityEngine.Advertisements;
using System.Collections;

public class GameManager : MonoBehaviour, IUnityAdsLoadListener, IUnityAdsShowListener

{

  public int maxPlayCount = 5;
  public int currentPlayCount;
  public int dailyReward = 5;
  public TMPro.TextMeshProUGUI playCountText;
  public TMPro.TextMeshProUGUI rewardText;

  private DateTime lastPlayDate;
  private DateTime dateTime;
  private string apiEndpoint = "https://timeapi.io/api/Time/current/zone?timeZone=Europe/Istanbul";
  private string dateTimeStr;
  private bool isAdAvailable = false;

  string _adUnitId = null;

  [SerializeField] string _androidAdUnitId = "Rewarded_Android";
  [SerializeField] string _iOSAdUnitId = "Rewarded_iOS";
  
  [Serializable]
  public class TimeData
  {
    public int year;
    public int month;
    public int day;
    public int hour;
    public int minute;
    public int seconds;
    public int milliSeconds;
    public string dateTime;
    public string date;
    public string time;
    public string timeZone;
    public string dayOfWeek;
    public bool dstActive;
  }
  void Awake()
  {
#if UNITY_IOS
    _adUnitId = _iOSAdUnitId;
#elif UNITY_ANDROID
    _adUnitId = _androidAdUnitId;
#endif
  }

  void Start()
  {
    // Tarih bilgisini güncelliyoruz.
    StartCoroutine(GetCurrentTime());

    if (!PlayerPrefs.HasKey("LastPlayDate"))
    {
      // İlk kez oyun açıldığında tarih bilgisini kaydediyoruz.
      SavePlayDate();
    }
    else
    {
      // Daha önce kaydedilen son oynama tarihini alıyoruz.
      string lastPlayDateStr = PlayerPrefs.GetString("LastPlayDate");
      lastPlayDate = DateTime.Parse(lastPlayDateStr);
      Debug.Log(lastPlayDate.Date);
      if (lastPlayDate.Date == dateTime)
      {
        // Son oynama tarihi bugün ise, mevcut oynama hakkını yüklüyoruz.
        currentPlayCount = PlayerPrefs.GetInt("CurrentPlayCount");
        Debug.Log("Son oynama tarihi bugün. Mevcut oynama hakkı yüklendi.");
      }
      else
      {
        //Son oynama tarihi bugün değil ise oynama hakkını güncelliyoruz.
        currentPlayCount = maxPlayCount;
        SavePlayDate();
        Debug.Log("Son oynama tarihi bugün değil. Oynama hakkı güncellendi.");
      }
    } 

 
    
    UpdateUI();
  }

  void SavePlayDate()
  {
    // Son oynama tarihini kaydediyoruz.
    PlayerPrefs.SetString("LastPlayDate", dateTimeStr);
    PlayerPrefs.SetInt("CurrentPlayCount", maxPlayCount);
    currentPlayCount = maxPlayCount;
    UpdateUI();
  }

  void UpdateUI()
  {
    // UI elemanlarını güncelliyoruz.
    playCountText.text = "Kalan Enerji: " + currentPlayCount;
    rewardText.text = "Ödül: " + dailyReward;
  }

  public void PlayGame()
  {
    if (currentPlayCount > 0)
    {
      currentPlayCount--;
      PlayerPrefs.SetInt("CurrentPlayCount", currentPlayCount);
      UpdateUI();
      Debug.Log("Starting game...");
    }
    else
    {
      Debug.Log("You have no play count left. Watch an ad to get a play count.");
      ShowAd();
    }
  }

  public void OnUnityAdsAdLoaded(string _adUnitId)
  {
    Debug.Log("Ad loaded: " + _adUnitId);
    isAdAvailable = true;
  }

  public void OnUnityAdsFailedToLoad(string _adUnitId, UnityAdsLoadError error, string message)
  {
    Debug.LogWarning("Ad failed to load: " + _adUnitId + " - Error: " + error.ToString() + " - Message: " + message);
    isAdAvailable = false;
  }

  public void OnUnityAdsShowFailure(string _adUnitId, UnityAdsShowError error, string message)
  {
    Debug.LogWarning("Ad failed to show: " + _adUnitId + " - Error: " + error.ToString() + " - Message: " + message);
  }

  public void OnUnityAdsShowStart(string _adUnitId)
  {
    Debug.Log("Ad started: " + _adUnitId);
  }

  public void OnUnityAdsShowClick(string _adUnitId)
  {
    Debug.Log("Ad clicked: " + _adUnitId);
  }

  public void OnUnityAdsShowComplete(string _adUnitId, UnityAdsShowCompletionState showCompletionState)
  {
    Debug.Log("Ad completed: " + _adUnitId + " - Completion state: " + showCompletionState.ToString());

    // Reklam kapatıldıktan sonra oynama hakkını yüklüyoruz.
    currentPlayCount++;
    PlayerPrefs.SetInt("CurrentPlayCount", currentPlayCount);
    UpdateUI();
  }

  public void OnUnityAdsDidError(string message)
  {
    Debug.LogError("Ad error: " + message);
  }


  public void ShowAd()
  {
    // Reklam göstermek için uygun mu diye kontrol ediyoruz.
    if (isAdAvailable)
    {
      // Reklamı gösteriyoruz ve uygun listener'ları atıyoruz.
      Advertisement.Show(_adUnitId, this);
      isAdAvailable = false;
    }
    else
    {
      // Reklam yüklenmediyse yeniden yüklüyoruz.
      Advertisement.Load(_adUnitId, this);
    }
  }  public void OnAdClosed()
  {
    // Reklam kapatıldıktan sonra oynama hakkını yüklüyoruz.

    UpdateUI();
  }

  void Update()
  {

  }

  IEnumerator GetCurrentTime()
  {
    // Tarih bilgisini almak için sunucuya bağlantı isteği gönderiyoruz.
    UnityWebRequest webRequest = UnityWebRequest.Get(apiEndpoint); 
    {
      yield return webRequest.SendWebRequest();
      if (webRequest.result != UnityWebRequest.Result.ConnectionError || webRequest.result == UnityWebRequest.Result.ProtocolError)
      {
        // Sunucudan gelen tarih bilgisini alıyoruz.
        string jsonResult = webRequest.downloadHandler.text;
        TimeData timeData = JsonUtility.FromJson<TimeData>(jsonResult);
        string dateTimeStr = timeData.date;
        DateTime dateTime = DateTime.Parse(dateTimeStr);
        Debug.Log(dateTime);
      }
      else
      {

        Debug.Log("Error while fetching date from server: " + webRequest.error);
        yield break;
      }    }
  }
}