How get from vertex a coordinates uv2/uv3/uv4 in vert function. Shader

Hi.

How get from vertex a coordinates uv2/uv3/uv4 in vert function?

			struct v2f
			{
				float4 pos   : POSITION;
				float2 uv    : TEXCOORD0;
				float2 uv2    : TEXCOORD1;
				float2 uv3    : TEXCOORD2;
				float2 uv4    : TEXCOORD3;
				
				float3 vertex : VERTEX;
			};
 
			v2f vert (appdata_img v)
			{
					v2f o;
					o.pos = UnityObjectToClipPos(v.vertex);
					o.uv = v.texcoord.xy;
					o.uv2 = v.texcoord.xy;
					o.uv3 = v.texcoord.xy;
					o.uv4 = v.texcoord.xy;
					o.vertex = v.vertex;
					return o;
			}

o.uv = v.texcoord0.xy;
o.uv2 = v.texcoord1.xy;
o.uv3 = v.texcoord2.xy;
o.uv4 = v.texcoord3.xy;
You might also have to use ‘appdata_full’ rather than ‘appdata_img’ in the input parameters.