Sinusoidal move problem

Hi. I trying drop sinusoidal enemy objects but only creating at the top of border and don’t do anything. I don’t know where problem is.

using UnityEngine;

public class Enemy_1 : Enemy
{

  [Header("Definiowane w panelu inspekcyjnym: Enemy_1")]
  // liczba sekund potrzebnych do wygenerowania pełnej sinusoidy
  public float waveFrequency = 2;
  // długość sinusoidy w metrach
  public float waveWidth = 4;
  public float waveRotY = 45;

  private float x0; // poczatkowa wartość położenia na osi X
  private float birthTime;

  //Funkcja Start działa poprawnie, ponieważ nie jest używana przez klasę nadrzędną Enemy

  // Start is called before the first frame update
  void Start()
  {
    //Przypisz do x0 początkowe położenie statku Enemy_1
    x0 = pos.x;

    birthTime = Time.time;
  }

  // Update is called once per frame
  void Update()
  {


  }

  //Zastąp funkcję Move klasy Enemy
  public override void Move()
  {
    //Ponieważ pos jest właściwością, nie możesz bezpośrednio zmodyfikować pola pos.x
    //wczytaj więc pos do zmiennej typu Vector3, którą można zmodyfikować.
    Vector3 tempPos = pos;
    //Modyfikacje zmiennej theta oparte na czasie
    float age = Time.time - birthTime;
    float theta = Mathf.PI * 2 * age / waveFrequency;
    float sin = Mathf.Sin(theta);
    tempPos.x = x0 + waveWidth * sin;
    pos = tempPos;


    //metoda base.Move() wciąż obsługuje ruch w dół osi y
    base.Move();

    //print(bndCheck.isOnScreen);
  }
}

Solved. Need in update write method Move();